Algemene voorwaarden Pure Aesthetics B.V.

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Aesthetics B.V. en een client waarop Pure Aesthetics B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen schoonheidssalon/ huidkliniek
  1. De medewerkers van Pure Aesthetics B.V. zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
  3. De medewerkers van Pure Aesthetics B.V. zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De medewerkers van Pure Aesthetics B.V. zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 3. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure Aesthetics B.V. melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Aesthetics B.V. het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Pure Aesthetics B.V. moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen zoals bepaald in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).Client is bekend met deze verordening en is akkoord met het aangaan van de verwerkersovereenkomst AVG met Pure Aesthetics B.V.
  4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  5. Betaling

  1. Pure Aesthetics B.V. vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar online en in de salon.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
  5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Pure Aesthetics B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Pure Aesthetics B.V. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Pure Aesthetics B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

  7. Klachten

  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pure Aesthetics B.V. .
  2. Pure Aesthetics B.V. moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Pure Aesthetics B.V. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Pure Aesthetics B.V. het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien Pure Aesthetics B.V. en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 6. Garantie
  1. Pure Aesthetics B.V. geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  3. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging/ nazorg niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  9. Geheimhouding

  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Het is client niet toegestaan om in de salon/ kliniek van Pure Aesthetics, voor, tijdens of na de behandeling van het pand, medewerkers, apparatuur, audio opnamen, filmopnamen, foto’s, live uitzendingen op welke manier dan ook media te vervaardigen, delen of beschikbaar stellen aan derden of op te slaan op enig device.
 8. Specialisatie
  1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
  2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Pure Aesthetics B.V..
  3. De medewerker van Pure Aesthetics B.V. zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
  4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
  5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
  6. Pure Aesthetics B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 9. Beschadiging en/of diefstal
  1. Pure Aesthetics B.V. heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Pure Aesthetics B.V. meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Pure Aesthetics B.V. het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij Pure Aesthetics B.V. wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 11. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Pure Aesthetics B.V. en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Indien enig geschil/ proceszaak voor moet komen bij enig Rechtbank, dan is de Recht Bank Midden Nederland (Utrecht) de aangewezen locatie waar dit ingediend zal worden.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Pure Aesthetics B.V. en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.